جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 12

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط چند شکلی 889C/T – و چند شکلی 511C/T – ژن 1L-1B با بیماری آلزایمر در جمعیت ایرانی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

سمانه شایق

زمان:

97/6/14 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس