جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 13

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

پیش بینی شاخص های کارآفرینی بر اساس خود کارآمدی ادراک شده و جو روانی مربوط به رفتار مربیان در کارآموزان فنی و حرفه ای استان یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:-

دانشجو:

اعظم نیکونژاد

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس