جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 19

رشته برق

عنوان:

شبیه سازی و بررسی هارمونیک سیستم های قدرت در بارهای درمانی و بیمارستانی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

حمید طایفی نصرآبادی

زمان:

1397/6/14 ساعت 19

مکان:

سالن خلیج فارس