جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 13:30

رشته ژنتیک

عنوان:

مقایسه خواص ضد سرطان عصاره الکلی پونه سای یزدی Nepeta gloecephala به فرم آزاد و نانولیپوزومی آن

استاد راهنما:

خانم دکتر فاطمه ابویی

دانشجو:

نازنین حاجی ابراهیمی بنادکوکی

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 13:30

مکان:

سالن کنفرانس