جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/21 ساعت 13

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل کنندگی معنویت در محیط کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

حسین نوری احمدآبادی

زمان:

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس