جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 13:45

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی در معلمان شهرستان بافق

استاد راهنما:

دکتر محسن عزیزی

استاد مشاور:

دکتر دمیری

دانشجو:

نرجس ابتدائی

زمان:

سه شنبه 97/6/20 ساعت 13:45

مکان:

سالن کنفرانس