جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 8:15

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

تأثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهر اشکذر

استاد راهنما:

دکتر علی جعفری

استاد مشاور:-

دانشجو:

اعظم حکیمی مجومرد

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 8:15

مکان:

سالن کنفرانس