جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/23 ساعت 9

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی فراوانی ژن های BLA CTX-M و BLA SHV در ایزوله های E. Coli مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان دولتی شهید صدوقی استان یزد

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

زهرا رمیگیو

زمان:

جمعه 97/6/23 ساعت 9

مکان : سالن کنفرانس