جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 9:30

رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی دو پلی مورفیسم از ژن CYP4F2 در بیماران استان اصفهان

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور:-

دانشجو :

وجیهه دشتی رحمت آبادی

زمان:

97/6/19 ساعت 9:30

مکان:

سالن کنفرانس