جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 11

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش همدلی بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر یزد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ایمانه افخمی اردکانی

استاد مشاور:-

دانشجو:

محسن بابائی زاده زارچ

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس