جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/12 ساعت 10

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی شیوع قارچ آسپرژیلوس در فصل های مختلف سال در پسته در شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

خاتمه نورزهی

زمان:

دوشنبه 97/6/12 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس