جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/15 ساعت 13

رشته سلولی و مولکولی

عنوان:

مقایسه تأثیر سایتوتوکسیک عصاره Nepeta persica به فرم آزاد و نانو لیپوزومی بر روی رده سلولی MDA-MB-231

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

صدیقه رنجبر جمال آبادی

زمان:

پنج شنبه 97/6/15 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس