جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/15 ساعت 14

رشته مشاوره

عنوان:

پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس خودکارآمدی ادراک شده و اهداف پیشرفت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

علی قانع عزآبادی

زمان:

پنج شنبه 97/6/15 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس