جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 16

رشته سلولی و مولکولی

عنوان:

طراحی و مشخصه یابی حامل نانویی حاوی عصاره Nepeta persica ئ تأثیر بر روی رده سلولی سرطان استخوان

استاد راهنما:

دکتر فاطمه ابوئی

استاد مشاور:

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو:

سمانه ابوئی پور

زمان:

پنج شنبه 79/6/22 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس