جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 13

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

اثربخشی معنویت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر طلاق در مقطع متوسطه اول یزد

استاد راهنما:

دکتر علی جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسینی

دانشجو:

داریوش زیودار لطیفی

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس