جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 14

رشته سلولی و مولکولی

عنوان:

بررسی ارتباط ژن میوستاتین بر صفات مرتبط با سرعت و استقامت اسب های عرب مبتنی بر چند شکلی های تک نوکلئوتیدی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

بیبی طیبه طاهری زاده زارچ

زمان:

چهارشنبه 97/6/14 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس