جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/15 ساعت 13

رشته مشاوره

عنوان :

پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس خود کارآمدی ادراک شده و ادراک شایستگی در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 2 یزد

استاد راهنما:

دکتر علی جعفری

دانشجو:

اشرف السادات موسوی احمدآبادی

زمان:

پنج شنبه 97/6/15 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس