جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 11

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی میزان بیان ژن های پروتامین 1 و 2 کروماتین اسپرم در بیماران دیابتی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر طالبی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیفتی

دانشجو:

مریم ایمانی

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس ساختمان کلانتریان