جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 13

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر اضطراب تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان چابهار

استاد راهنما:

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

عبدالحسین رییسی

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس