جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/15 ساعت 11

رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم حذف و اضافه 14bp در 3UTR ژن HLA-G با ابتلای به بیماری سلیاک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مشتاقیون

استاد مشاور : –

دانشجو :

منصوره السادات دهقان

زمان :

پنج شنبه 97/6/15 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس