جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/21 ساعت 11:30

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن میوستاتین بر صفات مرتبط با سرعت و استقامت اسب های عرب

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور:-

دانشجو:

بهزاد جانفدا

زمان:

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس