جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 14:30

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی و مقایسه میزان بیان در سطح mRNA ژنهای NOD1 و NOD2 در سلول های تک هسته خون محیطی (PBMC) بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر و افراد غیر مبتلا

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

طاهره کیخا

زمان:

سه شنبه 97/6/20 ساعت 14:30

مکان : سالن کنفرانس