جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 11

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش شفقت مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر عزت نفس و رضایت زناشویی مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی عقدا

دانشجو:

محمد عسکری

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس