جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/21 ساعت 10

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

رابطه بین حمایت اجتماعی و کمال گرایی تحصیلی با اشتیاق دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اشکذر

استاد راهنما:

دکتر محسن سعیدمنش

استاد مشاور:-

دانشجو:

سمانه کاظمی اشکذری

زمان:

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 10

مکان:

سالن کنفرانس