جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/21 ساعت 8:45

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه بر روی بهبود اضطراب و پرخاشگری و ولع مصرف معتادان در حال ترک شهرستان یزد

استاد راهنما:

دکتر محسن سعیدمنش

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جعفری

دانشجو:

محمدسجاد نعمت اللهی

زمان:

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 8:45

مکان:

سالن کنفرانس