جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 14

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان یزد

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی عقدا

استاد مشاور:-

دانشجو:

مرضیه شریفی فرد

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس