جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 13:30

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

عنوان:

بررسی اثر لایزینگ بافر بر روی پارامترها، کروماتین و DNA اسپرم انسانی

استاد راهنما:

خانم دکتر اعظم آقارحیمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیفتی

دانشجو:

فاطمه یزدی نژاد

زمان:

97/6/20 ساعت 13:30

مکان:

سالن کنفرانس