جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 10

رشته مشاوره

عنوان:

پیش بینی بهداشت روانی بر اساس خودآگاهی و تاب آوری در مادران دارای پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر بالای 15 سال شهر بافق

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی عقدا

دانشجو:

آرزو رضاپور حسین آبادی

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 10

مکان:

سالن کنفرانس