جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 18

رشته برق قدرت

عنوان :

شبیه سازی و بررسی عملکرد هارمونیک در سیستم فشار ضعیف صنعت کاشی و سرامیک

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

مرتضی صادقی رکن آبادی

زمان:

چهارشنبه 97/6/14 ساعت 18

مکان:

سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس