جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 15:30

رشته ژنتیک

ارزیابی نقش پلی مورفیسم GGCX بر میزان نیاز دوز وارفارین در بیماران استان اصفهان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سیفتی

استاد مشاور:-

دانشجو:

محمدباقر صادقیان

زمان:

سه شنبه 97/6/20 ساعت 15:30

مکان:

سالن کنفرانس