جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/7/23 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان:

آماده سازی، خصوصیت یابی و رسانش همزمان نانو سامانه های حاوی عصاره گیاهی بذر کتان و تخم کدو به منظور بررسی اثرگذاری بر رده سلولی سرطان پستان

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

حمیده دهقان زاده نجم آباد

زمان :

دوشنبه 97/7/23 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس