جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/10/15 ساعت 8:30 صبح

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بهینه سازی فرآیند تولید رنگدانه زیستی ویولاسئین توسط باکتری Janthinobacterium Lividum ATCC 12473 با استفاده از روش طراحی آزمایش پلاکت برمن و بررسی خواص ضد میکروبی و ضد اکسیدانتی آن

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی خویدک

دانشجو:

حسین حاج محمدی

زمان:

97/10/15 ساعت 8:30 صبح

مکان:

سالن کنفرانس