جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/10/25 ساعت 8:30

رشته ژنتیک

عنوان:

مقایسه خواص ضد سرطانی روغن اسانسی گلپر به فرم آزاد با ساختار نانولیپوزومی

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

رضا اسلامی نصرت آبادی

زمان:

سه شنبه 97/10/25 ساعت 8:30

مکان : سالن کنفرانس