جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/10/30 ساعت 13

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی فراوانی و ارتباط پلی مورفیسم rs14035 ژن RAN با سقط مکرر با علت ناشناخته در زنان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

استاد راهنما:

دکتر نسرین قاسمی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

زهرا السادات مرتضوی فر

زمان:

یکشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس