جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/7 ساعت 13:30

رشته زیست شناسی و مولکولی گرایش ژنتیک

عنوان:

کلونینگ، بیان سیتوپلاسمی و بهینه سازی بیان پروتیین Cas9 در باتری اشریشیا کولای

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دکتر حسین زارعی جلیانی

دانشجو:

فرزانه السادات رضوی روح الامینی

زمان :

یکشنبه 97/11/7 ساعت 13:30

مکان :

سالن کنفرانس