جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/8 ساعت 17

رشته زیست شناسی – ژنتیک

عنوان :

طراحی سامانه نانو بیوسنسور بر پایه miRNA جهت تشخیص زود هنگام سرطان کبد

استاد راهنما:

دکتر نوید نصیری زاده

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

علیرضا علی پور

زمان:

سه شنبه 97/11/9 ساعت 7:30

 مکان : سالن کنفرانس