جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 16

رشته برق گرایش سیستم های قدرت

عنوان:

بررسی تأثیر پارامترهای نوع خاک، تراکم خاک، رطوبت نسبی خاک و نوع مصالح به کار رفته بر روی مقاومت اهمی و ماندگاری چاه های ارت

استاد راهنما:

مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو:

حمیدرضا کلانتری گاوافشادی

زمان:

پنج شنبه 11 بهمن 1397 ساعت 16

مکان:

سالن خلیج فارس