جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 14

رشته مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه بین شفقت با خود و هوش هیجانی با سرزندگی هیجانی در فرهنگیان بازنشسته ناحیه یک یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

زهره امیری اردکانی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس