جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 13

رشته مشاوره

عنوان:

رابطه بین نگرش های مذهبی و خویشتن داری با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

افسر کوچکی پور

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس