جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 15

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

فاطمه نوری زاده

زمان :

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس