جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 11

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس تعارضات زناشویی، هوش هیجانی و تمایز یافتگی خود در کارکنان مرد بانک های دولتی شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر جعفری

استاد مشاور:

دانشجو:

رضا یوسفی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس