جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 8:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

مقایسه اثر ضد میکروبی انواع گلاب و سرکه های سیب صنعتی و سنتی روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

استاد راهنما:

دکتر احمد مصدق مهرجردی

دانشجو:

سمانه کوگلی تفتی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 8:30

مکان:

سالن کنفرانس