جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 10

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از محصولات لبنی بومی و بهینه سازی تولید باکتریوسین تحت شرایط مختلف کشت

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

یاسمن یوسفی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس