جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 14

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دورم ناحیه 1 یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

امیر کوچک زاده

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس