جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 13

رشته مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه ساده و چند گانه باورهای ارتباطی و سبک های اسنادی با رضایت زناشویی در فرهنگیان متأهل شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

راضیه مؤمنی اشکذری

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس