جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 15

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه بین شفقت با خود و هوش هیجانی با سرزندگی هیجانی در فرهنگیان بازنشسته ناحیه یک یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

محمد کوچک زاده

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس