جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/3/30 ساعت 16

رشته برق

عنوان :

بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کیفیت توان سیستم های فتوولتائیک در شهر یزد

استاد راهنما:

مهندس مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

دکتر علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو :

حسین کریمی زارچی

زمان : پنج شنبه 98/3/30 ساعت 16

مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس