جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 17

رشته برق قدرت

عنوان:

شبیه سازی الکترودهای زمین به منظور بررسی تأثیر نوع الکترود بر مقاومت سیستم زمین در فولاد ارفع

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمدهادی کرمی

زمان:

چهارشنبه 97/6/14 ساعت 17

مکان:

سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس