جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/3/30 ساعت 15

رشته برق

عنوان:

بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کیفیت توان سیستم فتوولتائیک نصب شده در شهر اشکذر

استاد راهنما:

مهندس مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو:

کاظم میرعبداللهی

زمان :

پنج شنبه 98/3/30 ساعت 15

مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس