جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/4/13 ساعت 10 صبح

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

شناسایی گونه های اشریشیا کلی عامل عفونت بیمارستانی با روش های مبتنی بر کشت و PCR در بیمارستان ضیائی اردکان

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو :

محمد ابوطالبی کوشکنو

زمان :

پنج شنبه 98/4/13

ساعت 10 صبح

مکان : سالن کنفرانس